Bezprawne niszczenie informacji

 

Rozmiar: 936817 bajtów

Komitet Ekspercki Rady Europy włączył proceder bezprawnego niszczenia informacji w poczet najbardziej poważnych przestępstw komputerowych. W ramach oświadczenia europejskich specjalistów oprócz tego przestępstwa równie groźne dla użytkowników pozostają oszustwa komputerowe, fałszerstwa komputerowe, włamania do systemów komputerowych, sabotaż komputerowy, podsłuch komputerowy, a także proceder piractwa komputerowego i kopiowania bez ponoszenia opłat. Na liście dodatkowej swoje miejsce znalazło również zjawisko modyfikacji danych czy programów komputerowych, korzystanie z komputera bez odpowiedniego zezwolenia, a także używanie chronionego przez prawo programu komputerowego, na korzystanie z którego nie posiada się pozwolenia.

Polskie ustawodawstwo karne zaabsorbowało pewne definicje powstałe podczas obradowania członków Rady Europy. W Polsce zaczęto dostrzegać między innymi proceder bezprawnego niszczenia informacji, który to jest tematem artykułu. Dzięki analizie Konwencji Rady Europy podjęto bowiem próbę globalnego upowszechnienia regulacji prawnych, które mają za zadanie wykrycie i ściganie śladów cybeprzestępstw.

Przestępstwo polegające na bezprawnym niszczeniu informacji znalazło swoją oficjalną, prawnie zinterpretowaną definicję w art. 268 2 Kodeksu Karnego, który stwierdza:

Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodatkowo, jeżeli:

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Co więcej, jeśli:

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co istotne, ściganie sprawcy przestępstwa nie odbywa się z urzędu, a:

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Każdy z użytkowników mógłby podać definicję bezprawnego pozyskiwania informacji, ponieważ ta może być rozumiana intuicyjnie, jednak warto przytoczyć prawne i kompleksowe rozumienie zagadnienia, i tak:

Naruszenie integralności komputerowego zapisu informacji, może nastąpić w wyniku bezprawnego niszczenia, uszkadzania, usuwania, bądź zmiany zapisu ważnej informacji. Może również polegać na próbie udaremniania czy utrudniania osobie uprawnionej do zapoznania z tą istotną informacją zapoznanie się z nią.

Zabezpieczenie przed tego rodzaju szkodliwą działalnością zazwyczaj zasadza się podjęciu takich samych kroków jak w przypadku innych zagrożeń cyberprzestępstw. Czyli wyposażenie komputera z kompleksową ochronę: dobrego antywirusa, firewalla i inne dostępne produkty chroniące system komputerowy i sieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *