Nieuprawniony dostęp do zawartości skrzynek pocztowych i późniejszym wykorzystaniu w działaniach przestępczych

Nieuprawniony dostęp do zawartości skrzynek pocztowych i późniejszym wykorzystaniu w działaniach przestępczych

Włamanie do skrzynki mailowej to nieuprawniona ingerencja w dobra osobiste. W prawo do prywatności oraz tajemnicę korespondencji. Obydwa dobra podlegają zasadniczej ochronie, konstytucyjnoprawnej, cywilnoprawnej oraz karnoprawnej.

Podstawę tejże ochrony stanowi art. 49 konstytucji: Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Natomiast art. 47 konstytucji jasno stwierdza: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Z wymienionego powyżej przepisu art. 49 wynika generalny zakaz stosowania podsłuchu telefonicznego, czy wchodzenia w inny sposób w krąg wiadomości, dotyczących życia, interesów i działań innych osób.

Art. 23 Kodeksu cywilnego również stanowczo broni prawo do prywatności: Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W sytuacji naruszenia tego paragrafu, sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Jednak współcześni cyberprzestępcy za nic mają powyższe regulacje i zdarza im się dokonać włamania na wybraną skrzynkę poczty elektronicznej. Jednak powinni mieć na uwadze, że oprócz podlegania przepisom zacytowanym powyżej, w sytuacji przekazania zdobytych informacji dalej nosi znamiona jeszcze innego przestępstwa, tj. zniesławienia.

Co grozi użytkownikom, których poczta emailowa zostanie zaatakowana?

Po pierwsze nasz wizerunek może zostać skopiowany, a później bezprawnie wykorzystany do celów komercyjnych albo prywatnych przez obce nam osoby. Problem dotyczy także upowszechniane przez nas twórczości własnej, mogą to być pliki grafiki, profesjonalne zdjęcia oraz muzyka)

Poza tym, dane uzyskane w tym jednym miejscu mogą posłużyć do wykrycia informacji zamieszczonych gdzie indziej. W ten sposób przestępcy tworzą kompletny obraz danej osoby, która nie ma pojęcia jak wiele wiedzą o niej osoby, z którymi nigdy nie miała styczności. Pozyskane w ten nielegalny sposób, który narusza szereg polskich przepisów prawa, prywatne informacje, które zostawiamy na swój temat na przeróżnych portalach stworzą internetowym oszusto kompletny obraz naszej osoby, na który będzie się składał nasz wizerunek, nasze zainteresowania i przemyślenia, nasze pasje i poglądy. A tego rodzaju wiedza jest szlanie interesująca dla specjalistów branży marketingowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *